مستند کوتاه - بیست قدرت

هرساله رهبران بیست کشور قدرتمند جهان، در اجلاس گروه ۲۰ گردهم می‌آیند تا برای چالش‌های پیش روی جهان چاره بی‌اندیشند. جلساتی که با اعتراضاتی گسترده همراه می‌شود. اما گروه ۲۰ چیست و چگونه تشکیل شد؟ این مستند کوتاه نگاهی دارد به این کلوب قدرت‌های جهانی

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی