مستند کوتاه - خرابکاری شرافتمندانه

وقتی رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، چکمه‌ی خود را بیشتر و بیشتر بر گلوی برابری‌خواهان فشار داد و وقتی کشتار و سرکوب و زندان تمامی نداشت، مبارزان دو راه بیشتر نداشتند: تن دادن به وضع موجود و یا ادامه‌ی جنگ با کمترین هزینه. مبارزان آفریقای جنوبی راه دوم را در پیش گرفتند. خرابکاری شرافتمندانه یکی از موثرترین روش‌های آن‌ها برای تغییر رژیم سرکوبگر بود.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی