مستند کوتاه - آلبر کامو، نماد شورش

این مستند کوتاه روایتی است از زندگی کامو، مردی که همواره بر عقاید خود پای فشرد و از ایستادن در برابر جریان فکری غالب نهراسید.