۱۰۰ روز تحریف

۱۰۰ روز تحریف

صد روز پس از کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد سیاست انکار و تحریف مقامات جمهوری اسلامی تغییری نکرد؛ سیاستی که بر پایه دروغ استوار بود، سیاستی که نامی جز توهین به کلمات نمی‌توان بر آن نهاد.

قسمت‌ها

صد روز تحریف - بخش سوم
صد روز تحریف - بخش دوم
صد روز تحریف - بخش اول