حمله روزنامه کیهان به راهبران جریان دلالی در فوتبال ایران و ابقای اسکوچیچ

۱۴۰۱/۴/۲۸

روزنامه کیهان در صفحه ورزشی شماره امروز (سه‌شنبه) با انتشار یادداشتی به افرادی که آنها را «راهبران جریان دلالی» در فوتبال ایران نامیده حمله کرد و نسبت به ماجرای ابقای اسکوچیچ روی نیمکت مربیگری تیم ملی موضع گرفت

کیهان با اشاره به تصمیم هیات رئیسه به ابقای اسکوچیچ نوشت:‌ با اعالم رای هیات رئیســه فدراســیون فوتبال مبنی بر ابقای ســرمربی کروات که بدون تردید مهره دســت نشــانده و گوش به فرمان جریان دلالی افسارگســیخته و وقیح اســت بیــش از پیش بر همه حتی خــوش باوران و دیرباوران و جز کسانی که خود را بنابر مصالحی! به خواب زده‌اند معلوم شد که تیم ملی و بالتبع کلیت فوتبال ما در دســت جریان فرصت طلب و منفعت جو گرفتار و اسیر است.

روزنامه کیهان با انتقاد از مدیران فدراسیون فوتبال که به رای کمیته فنی مبنی بر عدم صلاحیت اسکوچیچ احترام نگذاشته‌اند، نوشت:‌ هیات به اصطلاح رئیسه فدراسیون که اکثر قریب به اتفاق نام و نشانی در فوتبال ایران ندارند و کسی از اهالی فوتبال آنها را نمی‌شناســد، تحت تاثیر این جریان و در واقع (مثل سرمربی تیم دلالی) گوش به فرمان «راهبران» مافیایی این جریــان، بدون توجه به نظرات صریح کمیته فنی، به خواســت و اراده دلال‌های پیشانی سفید و بدنام فوتبال عمل و به مطالبات مردمی بی اعتنایی و توهین کردند

انسان، زمین، فردا
خلاصه خبرها
مرور مطبوعات

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید