سیاسی‌ترین شعارها گلپایگان؛ معترضان می‌گویند حکومت خامنه‌ای باطل است