دور جدید اعتراض‌‌های ضدحکومتی چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با سال‌های گذشته دارد؟