حمله ماموران امنیتی به خانه و محل کار ده مستند ساز