چهارده استان درگیر اعتراض‌ها، دستکم دو کشته؛ حکومت: اتفاقی نیفتاده