هفدهم ماه می، روز جهانی مبارزه با هراس از هم‌جنس‌گرا، ترنس‌ و دوجنس‌گرا