برگزاری چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده قتل مسعود مولوی در استانبول: گفت‌وگو با فرزیا ثابتی