به آتش کشیدن بنرهای حکومتی ۲۲ بهمن، توسط مردم در شهرهای مختلف ایران