گفت‌وگو با شهاب مساوات، درباره سهم دولت در اوضاع اقتصادی به وجود آمده در بریتانیا