ارزیابی مهدیه گلرو، فعال سیاسی از واکنش‌های تند و اعتراضی شهروندان به سرود سلام فرمانده