روز جهانی مبارزه با همجنس‌گراستیزی، ترنس جندرستیزی و دوجنس‌گراستیزی