کارین ژان‌پی‌یر، سخنگوی جدید کاخ سفید و نخستین زن سیاهپوست همجنس‌گرا که به این سمت می‌رسد