ماموران امر به معروف طالبان به مردم هشدار داده‌اند که از تجلیل نوروز خودداری کنند