برگزاری نشست بحران در اروپا پس از مرگ ۲۷ پناهجو گفتگو با پگاه بنی‌هاشمی، حقوقدان