شلیک به سوی چشمان مردم اصفهان؛ خامنه‌ای نگران چشم مردم فرانسه بود