آیا ابراز خوشحالی رسانه‌‌های حکومتی درباره حمله به سلمان رشدی نسبتی با مردم ایران دارد؟