سنگ بنای بسیاری از مشکلات امروزه کشور و سیاست‌های ایران توسط هاشمی رفسنجانی در دهه اول انقلاب بنا نهاده شده