مهدوی‌آزاد: این به واقع می‌تواند یک شاهکار اطلاعاتی باشد