ارزیابی جمشید دمویی، از وضعیت تورم در ماه‌های آینده در ایران