عملیات روانی جمهوری‌اسلامی برای متوقف کردن اعتراضات