کووید و مدرسه ؛ تاثیر کرونا و طالبان بر سیستم آموزشی افغانستان