تجمع دانشجویان مقیم ایتالیا مقابل سفارت جمهوری اسلامی در رم