عبدالکریم سروش: فتوای خمینی از اساس ریشه دینی نداشته و حکمی سیاسی بوده است