انفجار در منطقه پارچین: گفت‌وگو با فرزین ندیمی، تحلیلگر اموردفاعی و امنیتی