فردا - Farda

فردا، برنامه‌ای هفتگی و گفتگو‌محور است. چهار مهمان بدون مجری، درباره موضوع‌های مهم مربوط به ایران گفتگو خواهند کرد. فردا، گذشته و حال را نادیده نمی‌گیرد، اما نگاهش رو به جلو است. فردا، دریچه‌ای رو به آینده است.