زهرا تیزرو، از میزان و تفاوت تاثیر دور ماندن از کلاس‌های درس برای دانش‌آموزان با تفاوت فرهنگ آن جامعه می‌گوید