امام جمعه کاشان: خاندان پهلوی با زور اسلحه و چماق چادر را از سر زنان کشورمان برداشتند

۱۴۰۱/۴/۱۹

سعید حسینی، امام جمعه کاشان گفت: «خاندان پهلوی با زور اسلحه و چماق چادر را از سر زنان کشورمان برداشتند.»

او در دفاع از حجاب اجبار افزود: «ما با مانتو مخالف نیستیم، مانتو هم می تواند حجاب باشد، ولی چادر بانوان نوعی امر به معروف است.»

اخبار
چند چند

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید