رییس سازمان پرورش استعدادهای درخشان: حساسیت به سبک زندگی نوجوانان برای ما ارزش زیادی دارد

۱۴۰۱/۴/۱۱

الهام یاوری، رییس سازمان پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به هویت‌سازی برای نوجوانان گفت: «حساسیت به سبک زندگی برای ما ارزش زیادی دارد.»

او با تاکید بر حق‌طلبی افزود: «نوجوانان و جوانان که دوره هویت‌سازی خود را می‌گذرانند برای ما مهم است.»

نگاه روز
همسفر - فصل دوم
تیتر اول

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید