معاون سازمان ملی زمین و مسکن: آمار تعداد خانه‌های سازمانی موجود در کشور را نداریم

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

مصطفی نسایی، معاون واگذاری سازمان ملی زمین و مسکن، گفت: ما آمار تعداد خانه‌های سازمانی را نداریم. دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که خانه‌های سازمانی در مالکیت آنهاست از ارائه آمار این خانه‌ها خودداری می‌کنند چون از این خانه‌ها استفاده‌هایی می‌کنند که قانونگذار اجازه آن را نداده است.

این مقام وزارت راه و شهرسازی افزود که تاکنون توانستیم فقط هفت هزار و ۱۲۶ خانه سازمانی را که سند عرصه آن به نام دولت بوده شناسایی کنیم اما به معنای آن نیست که خانه‌های سازمانی دیگری وجود ندارد زیرا بسیاری از نهاد‌ها در زمانی که این خانه‌های سازمانی را ساختند سند مالکیت آن را به نام خود گرفتند و مشخص نیست که آنها را فروخته‌اند یا خیر.

نسایی اضافه کرد که در مورد خانه‌های سازمانی شناسایی شده، عرصه این خانه‌ها به نمایندگی از دولت به نام سازمان ملی زمین و مسکن است اما اعیان این خانه‌ها به دستگاه‌های دیگری تعلق دارد.

معاون سازمان ملی زمین و مسکن افزود که آمارهایی که در اختیار این سازمان قرار گرفته مرتبط با خانه‌های سازمانی برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاست و خانه‌های سازمانی نیرو‌های نظامی مستثنی است.

خلاصه خبرها
خبر ورزشی
در کارگه هنرمندی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید