وزیر کار: بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت در سن کار ایران یا بیکارند یا مشاغل ناپایدار دارند

۱۴۰۰/۸/۱۱

بنابر اعلام حجت عبدالملکی، وزیر کار، بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت در سن کار ایران یا بیکارند، یا به مشاغل بی‌کیفیت و ناپایدار یا غیررسمی اشتغال دارند؛ از جمله ۲/۴ میلیون بیکار، ۲/۲ میلیون نفر دارای اشتغال ناقص یا ناپایدار، ۹/۷ میلیون شاغل کم‌درآمد و ۴/۵ میلیون شاغل غیررسمی

اخبار و اخبار ورزشی
چهره‌ها - بلژیک
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید